ข่าวกิจกรรมทั้งหมดสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก จัดโครงการเสนอผลงานทางวิชาการ นักศึกษา 4 ชั้นปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราวุฒิ ชัยเพชร เป็นผู้กล่าวรายงาน ภายในงานมีการกล่าวสุนทรพจน์จากนักศึกษาที่ได้รับรางวัลและการแสดงละคร ทั้งนี้มีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ที่มีการสอนภาษาฝรั่งเศสร่วมงานในครั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ณ ห้อง HB5100 อาคาร HB5 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2020-01-22 14:32:49]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวุฒิ ชัยเพ็ชร ตัวแทนกรรมการฝ่ายทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ พร้อมด้วยนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแสดงรำเทิดพระเกียรติพระราชชายาเจ้าดารารัศมีในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ปีที่ 86 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ กู่ที่บรรจุพระอัฐิ สุสานราชตระกูล ณ เชียงใหม่ วัดสวนดอกพระอารามหลวง

 บทร้องเทิดพระเกียรติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี

ประพันธ์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวุฒิ ชัยเพ็ชร

 

ยอกรประนมอภิวาท                             ข้าบาทเหล่าขยมก้มเกศา

น้อมรำลึกองค์พระราชชายา                 ผู้สถิตชั้นฟ้านภาลัย

 

ล้านนาผาสุกทุกวันนี้                            ด้วยทรงทุ่มทวีหามีไหน

ศิลปวัฒนธรรมดำรงไว้                          ประจักษ์แจ้งในฤทัยทั้งแผ่นดิน

 

ทรงผสานนาฏกรรมอันล้ำค่า                วรรณศิลป์วัฒนามิรู้สิ้น

ดุริยดนตรีเรืองระบิล                             ทั่วถิ่นแซ่ซ้องพระปรีชา


[post:2019-12-17 10:18:25]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ครั้งที่ 4 ที่จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร. หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส จึงได้เชิญอาจารย์ผู้สอนภาษาฝรั่งเศสและนักเรียนในสังกัดจากจังหวัดเชียงใหม่  เชียงราย  ลำพูน  ลำปาง  แพร่ และพะเยา ประมาณ   250  คน เข้าร่วมโครงการซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมย่อย คือ

1.  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ระหว่างอาจารย์ในระดับมัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย โดยมุ่งแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน ปัญหา และร่วมกันหาแนวทางพัฒนาจัดการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในทุกระดับให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้จะได้มีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) และเกณฑ์การรับเข้าสำหรับระบบ T-CAS ในปีการศึกษา 2563 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้จะเป็นการสร้างเครือข่ายครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสในเขตภาคเหนือตอนบนไปในเวลาเดียวกัน

2.กิจกรรมสร้างเสริมความรู้ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส กรณีศึกษา : ข้อสอบที่ใช้

คัดเลือกเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ชานนท์  ทองชัยประสิทธิ์  วิทยากรพิเศษผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์และแนะแนวข้อสอบภาษาฝรั่งเศส( ผู้เป็นศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส รหัส 42) เพื่อเพิ่มศักยภาพการคิดวิเคราะห์ข้อสอบวิชาภาษาฝรั่งเศสในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาฝรั่งเศสให้แก่นักเรียน

โครงการดังกล่าวนอกจากจะมีวัตถุประสงค์ทางด้านวิชาการแล้ว ยังจะเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาและนักศึกษารุ่นพี่ชั้นปีที่ 1-4 ได้ทำความรู้จักกัน อันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความคิด ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ความสนใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดียและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายอย่างกว้างขวางในอนาคต

[post:2019-11-18 11:13:31]

อ่านเพิ่มเติม »


สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ครั้งที่ 40 ภายใต้แนวคิด En souvenir de SAR La Princesse Galyani Vadhana et de sa vision pour l’enseignement du français : Horizon 4.0 pour le français en Thailande เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่เรียนภาษาฝรั่งเศส ได้แสดงความสามารถ ทั้งเพิ่มพูนประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยมีสถาบันการศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมรวม 105 สถาบัน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน โดยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เข้ารับพระราทานรางวัลจำนวน 5 รางวัล (นักศึกษาที่ได้รับรางวัลรวม 6 คน) รายละเอียดดังนี้

1.รางวัลยอดเยี่ยม   การแข่งขันแสดงละครสั้นภาษาฝรั่งเศส

นางสาวพรไพลิน ตวนคูพงษ์และนางสาวกาญจนา กำลังมาก 

 2.รางวัลที่ 1   การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาฝรั่งเศส 

นายทรงกลด สุโพธิ์

 3.รางวัลที่ 3   การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส

นางสาวนฬิสฬา จันทรามูล 

 4.รางวัลที่ 3   การแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส-ไทย

นางสาวสนสบงกช ปาสาเนาว์

 5.รางวัลชมเชย   การแข่งขันเล่าเรื่องเป็นภาษาฝรั่งเศส

นายชินวัตร ศรีนภาดร


[post:2019-11-11 15:56:24]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรุวฒิ ชัยเพ็ชร กรรมการฝ่ายทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนา และกลุ่มชาติพันธุ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประดิษฐ์ผลงานสร้างสรรค์ชุด "ระบำเทวาสราญ" โดยได้รับแรงบันดาลใจจากละครรำยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์  ใช้เพลงแขกเจ้าเซ็นซึ่งเป็นเพลงสำเนียงแขกบรรเลงโดยวงปี่พาทย์ไม้นวมประกอบการแสดง แต่งกายยืนเครื่องพระ-นางตามแบบโบราณ โดยนำออกแสดงครั้งแรกในงานบูชาเสาหลักเมืองอินทขีล ในนามคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

ผู้แสดงตัวพระ : นายวีรวัฒน์ กาญจนัษฐายี 
ผู้แสดงตัวนาง : นางสาวนภาพร บุญโน

[post:2019-06-11 16:23:28]

อ่านเพิ่มเติม »


สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแสดงเทิดพระเกียรติเนื่องในพิธีเปิดโครงการแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาสี่ชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้อง HB5100 ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่มีต่อการศึกษาภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงพระเมตตาเสด็จสอนและให้คำแนะนำแก่นักศึกษา รวมทั้งคณาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2515-2527 รวมระยะเวลาติดต่อกันถึง 12 ปี

ผู้สร้างสรรค์เครื่องแต่งกายและควบคุมการแสดง - ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวุฒิ ชัยเพ็ชร

ผู้แสดง - นางสาวนภาพร บุญโน และนายวีรวัฒน์ กาญจนัษฐายี


[post:2019-02-12 16:14:52]

อ่านเพิ่มเติม »


รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Franco-Deutsch-Espagnol ซึ่งจัดโดยภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีแขกผู้มีเกียรติ อาทิคุณ Thomas Baude กงศุลกิตติมศักดิ์ฝรั่งเศสประจำจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ คณาจารย์อาวุโส คณาจารย์ผู้สอนภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกว่า 300 คนเข้าร่วมพิธีเปิดเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 55 ปีแห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ นำเสนอความสามารถทางวิชาการของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน และสเปน ประจำปีการศึกษา 2561 และเพื่อเป็นการแนะนำหลักสูตร รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาตะวันตกแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ในโอกาสนี้ นักศึกษาจากภาควิชาภาษาตะวันตกได้นำเสนอกิจกรรมหลายรูปแบบ อาทิ การแสดงละครเวที การขับร้องเพลงประสานเสียง การบรรเลงดนตรีคลาสสิค การเต้นรำ การแข่งขันทำอาหาร การตอบคำถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ รวมทั้งการจัดบอร์ดนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับทั้งสามภาษา ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

[post:2019-02-04 09:44:23]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวุฒิ ชัยเพ็ชร ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561

[post:2018-12-19 17:12:29]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะศรัทธาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวุฒิ ชัยเพ็ชร จัดการแสดงละครนอกแบบหลวงชุด "พระสมุทชมดาว" บทพระราชนิพนธ์ในกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ (วังหน้า)  เนื้อเรื่องกล่าวถึงพระสมุทที่กำลังชี้ชวนให้นางบุษมาลีชื่นชมดวงดาวน้อยใหญ่ที่ส่องแสงสว่างไสวขณะกำลังเหาะอยู่บนท้องนภา เพื่อเทิดพระเกียรติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเปรียบเสมือนดวงดาราอันสูงค่าที่เปล่งประกายอยู่เหนือท้องฟ้าแห่งนครพิงค์เชียงใหม่ ในงาน "ดารางามยามแลง" ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ณ กู่เจ้านายฝ่ายเหนือ วัดสวนดอกพระอารามหลวง กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงาน "ดารารัศมี รำลึก : อดีต - ปัจจุบัน-อนาคต" ซึ่งจัดในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี โดยศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่, สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, บริษัทในเครืออนุสารเชียงใหม่, กลุ่มหน่อศิลป์, เครือข่าวเชียงใหม่เขียว สวย หอม, และองค์กรเครือข่าย ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2561

[post:2018-12-11 15:52:47]

อ่านเพิ่มเติม »


นักศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ ในการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับชาติของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มีรายนามนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจำนวน 7 คน (จาก 6 ประเภทการแข่งขัน) ดังนี้ 

1 .รางวัลยอดเยี่ยม-การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส นางสาวสิริขวัญ สมบูรณ์   

2. รางวัลยอดเยี่ยม-การแข่งขันแสดงละครสั้นภาษาฝรั่งเศส  นางสาวทิฆัมพร ภูมรินทร์และนายสืบสกุล มากมณี  

3. รางวัลยอดเยี่ยม-การแข่งขันเล่าเรื่องภาษาฝรั่งเศส  นายปิยะวัฒน์ เพ็งธรรม  

4. รางวัลที่ 3-การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาฝรั่งเศส  นายกฤษฎา อริโรธณาวัตร  

5. รางวัลที่ 3-การแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส-ไทย  นายวิษณุ สร้างสุขดี  

6. รางวัลชมเชย -การแข่งขันเขียนบรรยายภาพเป็นภาษาฝรั่งเศส  นายทรงกลด สุโพธิ์ 

[post:2018-12-01 16:07:43]

อ่านเพิ่มเติม »


รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ครั้งที่ 3” ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร. หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วย อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์และนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาจากจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา และแพร่ รวมประมาณ 290 คน

โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสได้เล็งเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในโลกปัจจุบันซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับทั้งอาจารย์ผู้สอนและตัวผู้เรียน โครงการดังกล่าวได้แยกออกเป็น 3 ส่วน คือ

1. การประกวดเล่าเรื่องภาษาฝรั่งเศสจากภาพที่กำหนดให้ ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ ๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการผ่านการเล่าเรื่องจากภาพโดยใช้ภาษาฝรั่งเศส และเพื่อให้นักเรียนมีโอกาสแสดงทักษะการใช้ภาษาและการทำงานเป็นทีม มุ่งสร้างแรงบันดาลใจและความภาคภูมิใจในการใช้ภาษาฝรั่งเศส

2. กิจกรรมสร้างเสริมความรู้ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส กรณีศึกษา : ข้อสอบที่ใช้คัดเลือกเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ชานนท์  ทองชัยประสิทธิ์  วิทยากรพิเศษ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส รหัส 42 เพื่อเพิ่มศักยภาพการคิดวิเคราะห์ข้อสอบวิชาภาษาฝรั่งเศสให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพิ่มโอกาสในการสอบเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย

3.การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ระหว่างอาจารย์ในระดับมัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย โดยมุ่งแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน ปัญหา และร่วมกันหาแนวทางพัฒนาจัดการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในทุกระดับให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสในเขตภาคเหนือตอนบน

[post:2018-11-09 16:21:57]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวุฒิ ชัยเพ็ชร จัดการแสดงชุดนางบุษมาลีชมสวน สำหรับงาน "ร้อยรัก รวมใจ สายใย ผูกพัน" ในโอกาสที่บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 การแสดงชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงละครนอกแบบหลวงเรื่องพระสมุท ซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ในกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ (วังหน้า) การแต่งกายยึดขนบต้นกรุงรัตนโกสินทร์ แต่งกายยืนเครื่องนาง สวมผ้าห่มนางและกรองคอปักสะดึงกรึงไหม วัสดุที่ใช้ปักเป็นดิ้น, เลื่อม, แล่งและแถบโหมดทำจากโลหะ ผ้านุ่งเป็นผ้าลายอย่าง มีสังเวียนและลายกรวยเชิง สวมรัดเกล้ายอดซึ่งเป็นศิราภรณ์สำหรับนางกษัตริย์ชั้นสูง ห้อยอุบะและดอกไม้ทัดแยกข้างตามขนบแบบต้นกรุงฯ  ซึ่งพัสตราภรณ์ทั้งหมดเป็นผลงานสร้างสรรค์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวุฒิ ชัยเพ็ชร

[post:2018-10-11 16:36:26]

อ่านเพิ่มเติม »


สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมเตรียมความพร้อมการสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส DELF B1 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยได้รับความร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทยและสมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ โดยมีอาจารย์ Etienne TRIPELON จากสมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพ เป็นวิทยากร เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 8.00-15.30 น. ณ ห้อง HB 7802

[post:2018-10-11 16:29:25]

อ่านเพิ่มเติม »


สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Cinema a l’universite ครั้งที่ 2 (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2) โครงการนี้เป็นผลสืบเนื่องจากความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสและสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้อง HB 5100 โดยฉายภาพยนตร์เรื่อง Tamara ดำเนินกิจกรรมโดยอาจารย์ Rathisak Phansavath และหลังจากที่ได้รับชมภาพยนตร์แล้ว นักศึกษายังได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่อยอดจากการชมภาพยนตร์อีกด้วย

[post:2018-10-11 16:26:56]

อ่านเพิ่มเติม »


นาวสาวณัฐพร ปงแปง และนางสาวญานิศา สีขาว นักศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปฎิบัติหน้าที่ฝ่ายต้อนรับในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โถงอาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวุฒิ ชัยเพ็ชร เป็นผู้ออกแบบและจัดสร้างเครื่องแต่งกาย

[post:2018-09-14 16:36:31]

อ่านเพิ่มเติม »


นายกฤษฎา อริโรธณาวัตร นักศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอภาษาฝรั่งเศส ในโครงการ Startup franco-thai ซึ่งเป็นการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบการทางธุรกิจที่น่าสนใจ จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัย Nice Sophia-Antipolis และมหาวิทยาลัย Bordeaux ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ จี

[post:2018-09-14 16:32:34]

อ่านเพิ่มเติม »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวุฒิ ชัยเพ็ชร ตัวแทนฝ่ายทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีทำบุญใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล พร้อมทั้งได้จัดการแสดงชุด "รำฉุยฉายเบญกายแปลง" ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561

[post:2018-05-23 09:37:56]

อ่านเพิ่มเติม »


สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์จัดโครงการเสนอผลงานทางวิชาการนักศึกษาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส 4 ชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการเปิดพิธี โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาฝรั่งเศสของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (เอกภาษาฝรั่งเศส) โดยมุ่งให้นักศึกษาได้นำเอาความสามารถด้านการสื่อสารภาษาฝรั่งเศสมาประยุกต์กับความสามารถด้านอื่นๆ อาทิ ด้านการแสดงละครเวที ด้านการขับร้อง และนำเสนอผลงานที่มีความสร้างสรรค์ของแต่ละชั้นปี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ ห้อง HB5100 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2018-02-12 13:38:18]

อ่านเพิ่มเติม »


ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ แสดงหน้าละ 50 กำลังแสดงผลหน้า :