รำเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

  • By: Admin
images description

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแสดงเทิดพระเกียรติเนื่องในพิธีเปิดโครงการแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาสี่ชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้อง HB5100 ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่มีต่อการศึกษาภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงพระเมตตาเสด็จสอนและให้คำแนะนำแก่นักศึกษา รวมทั้งคณาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2515-2527 รวมระยะเวลาติดต่อกันถึง 12 ปี

ผู้สร้างสรรค์เครื่องแต่งกายและควบคุมการแสดง - ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวุฒิ ชัยเพ็ชร

ผู้แสดง - นางสาวนภาพร บุญโน และนายวีรวัฒน์ กาญจนัษฐายี