งานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

images

ข่าวกิจกรรม

แนวทางการจัดทำโครงการผ่านระบบ e-Project และการจัดทำคำของบลงทุนผ่านระบบ e-Investment ประจำปี 2562

ประวัติความเป็นมา

หน่วยงาน : งานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร 
(Strategy and Organizational Development)


2. ที่ตั้ง :    อาคาร HB 7 ชั้น 2   คณะมนุษยศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
3. ประวัติ :
        งานนโยบายและแผน คณะมนุษยศาสตร์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ สังกัดสำนักงาน เลขานุการคณะ ในเอกสารการแบ่งส่วนราชการและการกำหนดหน้าที่ในสำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ 24 สิงหาคม 2544 อันเป็นช่วงเริ่มต้นที่คณะมนุษยศาสตร์ กำหนดให้มีงานนโยบายและแผนในคณะฯ เพื่อรองรับและประสานงานกับกองแผนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้นระบุว่า เดิมใช้ชื่อว่า “สายงานวางแผนและพัฒนา” หน้าที่คือ งานด้านสถิติและข้อมูล วางแผน และงานด้านอาคารสถานที่ จนถึงเดือนมกราคม 2548 มีหน่วยงานในสังกัด 3 หน่วยงาน คือ   

        (1) หน่วยวางแผน งบประมาณและอัตรากำลัง 
        (2) หน่วยข้อมูลและสารสนเทศ  
        (3) หน่วยบริการงานวิจัย-บริการชุมชน และธุรการ 

    ต่อมาคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายสนับสนุนงานวิจัยโดยให้มีงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์อีกสายงานหนึ่ง หน่วยบริการวิจัยจึงย้ายไปสังกัดงานดังกล่าว และปัจจุบันคณะฯ กำหนดให้งานนโยบายและแผนรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ อีกงานหนึ่งด้วย   

แนะนำหน่วยงาน

ขอบข่ายการทำงานและโครงสร้างหน่วยงาน                                    

        งานนโยบายและแผน โดยรวมเป็นงานเกี่ยวกับการวางแผนงาน การจัดหาทรัพยากรให้คณะฯ สามารถดำเนินการตามแผนงาน และการประเมินแผนงานเพื่อพัฒนางาน จากการปรับภาระงาน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2548 ปัจจุบันงานนโยบายและแผนมีขอบข่ายการทำงานดังนี้

        (1) หน่วยงบประมาณ : ทำหน้าที่จัดทำแผนงบประมาณ จัดทำงบประมาณแผ่นดิน-รายได้ และควบคุมการจัดสรรงบประมาณทั้งหมดของคณะฯ
        (2) หน่วยอัตรากำลัง : ทำหน้าที่วิเคราะห์และจัดทำคำขอกรอบอัตรากำลัง สายวิชาการและสายปฏิบัติการ ทั้งหมดของคณะฯ

        (3) หน่วยแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ทำหน้าที่จัดทำแผนระยะสั้น ระยะยาว และเป็นหน่วยรองรับระบบประกันคุณภาพคณะฯ รายงานผลการปฏิบัติงานด้านแผน และประกันคุณภาพการศึกษาฯ ของคณะฯ


ติดต่อ

งานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-943226 , 053-942344