วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

สถาบันชั้นนำด้านมนุษยศาสตร์

ค่านิยม

E-HUMAN ให้ความสำคัญกับ

E : Excellence in Humanities ความเป็นเลิศทางมนุษยศาสตร์

H : Happy Workplace องค์กรแห่งความสุข

U : Unity ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

M : Morality ศีลธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

A : Adaptability ความสามารถในการปรับตัว

N : Nationalities ชาติ และชาติพันธุ์


วัฒนธรรมองค์กร

3 กว่า : ง่ายกว่า เร็วกว่า ดีกว่า


ยุทธศาสตร์การบริหารงาน

• ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนพันธกิจเชิงรุก

• ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็นเลิศทางวิชาการ

• ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งเป้า

• ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการเชิงบูรณาการ


พันธกิจ

• จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูงเพื่อความเป็นเลิศด้านมนุษยศาสตร์

• ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและเกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวม

• บริการทางวิชาการแก่สังคมตามความเชี่ยวชาญ

• ทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

• พัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

• พัฒนาการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ โปร่งใส


อำนาจหน้าที่

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถานศึกษาสมบูรณ์แบบทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ทําการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ และเกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นส่วนรวม บริการทางวิชาการแก่สังคม ทะนุบํารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม