เบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานภายในคณะมนุษยศาสตร์ มช.

บุคคลภายนอก กรุณากดเบอร์โทรศัพท์ 053-9xxxxx นำหน้า เช่น 053-943210 เป็นต้น

หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ ภาควิชา /สาขาวิชา หมายเลขโทรศัพท์
เลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ 43206 ภาควิชาการท่องเที่ยว 43297,43298
สำนักงานคณบดี 43269

ภาควิชาจิตวิทยา

บ้านหลังที่ 2

43232-7 ต่อ 100 หรือ103

43212, 0835856046

งานบริหารทั่วไป ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 43238, 43239, 43240
 • หน่วยบริหารงานบุคคล
 • 43210, 43227 ภาควิชาประวัติศาสตร์ 43243, 43242, 43241
 • หน่วยบริหารทั่วไป
 • 43208, 43209 ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 43263, 43280
 • หน่วยอาคารสถานที่และสาธารณูปการ
 • 43208 ภาควิชาภาษาตะวันตก
 • หน่วยรักษาความปลอดภัย
 • 43209
 • สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
 • 43223-4 ต่อ 0
 • หน่วยเเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 43270, 43272
 • สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
 • 43278
 • หน่วยประสานงานภาควิชา
 • 43208
 • สาขาวิชาภาษาสเปน
 • 42340
  งานการเงิน การคลังและพัสดุ ภาควิชาภาษาตะวันออก
 • หน่วยการเงิน
 • 43216, 42339
 • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
 • 43246, 43247
 • หน่วยบัญชี
 • 43216
 • สาขาวิชาภาษาจีน
 • 43246, 43247
 • หน่วยพัสดุ
 • 43218
 • สาขาวิชาภาษาพม่า, เวียดนาม, เกาหลี
 • 42335-6
  งานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
 • สาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต-ฮินดี
 • 42335-6
 • หน่วยวางแผน งบประมาณ และอัตรากำลัง
 • 43264, 42344
 • ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา
 • 43284
 • หน่วยข้อมูลและสารสนเทศ
 • 43264, 42344
 • ศูนย์จีนศึกษา
 • 43214
 • หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
 • 43264, 42344
 • ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา
 • 43276
  งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 • ศูนย์เกาหลี
 • 42234
 • หน่วยประสานงานและพัฒนาวิชาการ
 • 43274 ภาควิชาภาษาไทย 43244, 43245
 • หน่วยทะเบียนและประมวลผล
 • 43274, 43220
 • ศูนย์ล้านนาศึกษา
 • 43264
 • หน่วยบัณฑิตศึกษา
 • 43215, 43220
 • เรือนเดิม
 • 43265, 43294
 • หน่วยสหกิจศึกษา
 • 43215 ภาควิชาภาษาอังกฤษ 43231, 43248-9, 43251 ต่อ 0
 • หน่วยห้องสมุด
 • 43289, 43291-2, 42304 ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ 43259 ,43260 ต่อ 11
 • ศูนย์การเรียนรู้ตัวตนเอง (HB6)
 • 42326
 • ศูนย์บูรณาการมนุษยาภิวัตน์ (กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป)
 • 43271
 • หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
 • 43225 ศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ 42308 ต่อ 17, 42303
  งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
 • หน่วยวิจัย
 • 43219, 42345
 • หน่วยบริการวิชาการ
 • 43219, 42345
 • หน่วยวิเทศสัมพันธ์
 • 43219, 42345