สาขาวิชาภาษาเกาหลี

images

ข่าวกิจกรรม

การประกวดเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ประจำปี 2562
images

ข่าวกิจกรรม

การประกวดเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ประจำปี 2562
images

ข่าวกิจกรรม

การประกวดเขียนเรียงความภาษาเกาหลีครั้งที่ 4

ประวัติความเป็นมา

สาขาวิชาภาษาเกาหลี  เปิดสอนกระบวนวิชาภาษาเกาหลีเป็นวิชาเลือกเสรี ในปี พ.ศ. 2555 ต่อมาในปี พ.ศ. 2556  ได้เปิดสอนวิชาภาษาเกาหลีเป็นวิชาโท
       สาขาวิชาภาษาเกาหลีได้รับอนุมัติให้เปิดสอนกระบวนวิชาภาษาเกาหลีเป็นวิชาเลือกเสรี ในปีการศึกษา 2555 ปัจจุบันสาขาวิชาภาษาเกาหลีได้เปิดสอนวิชาภาษาเกาหลีเป็นวิชาโท และเนื่องด้วยการเล็งเห็นถึงความต้องการและความสำคัญของภาษาเกาหลีในโลกปัจจุบัน ทางสาขาวิชาฯจึงมีโครงการที่จะดำเนินการจัดตั้งวิชาภาษาเกาหลีขึ้นเป็นวิชาเอกในอนาคตอันใกล้
       สาขาวิชาภาษาเกาหลีมีกระบวนวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น 
กระบวนวิชา ได้แก่ ภาษาเกาหลี 1, ภาษาเกาหลี 2, ภาษาเกาหลีระดับกลาง 1, ภาษาเกาหลีระดับกลาง 2การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 1, การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 2

แนะนำหน่วยงาน

-อยู่ระหว่างดำเนินการ-

การเรียนการสอน

-อยู่ระหว่างดำเนินการ-

โอกาสในการทำงาน

-อยู่ระหว่างดำเนินการ-

ติดต่อ

-อยู่ระหว่างดำเนินการ-