ข่าวกิจกรรมทั้งหมด เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายอุก-ฮอน ลี  (H.E. Mr.Wook-heon Lee)  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อหารือในประเด็นความร่วมมือทางด้านวิชาการ การจัดการศึกษา ทุนรัฐบาลเกาหลี (ทุนการศึกษาและทุนวิจัย) และพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณาจารย์ ณ ห้องหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2021-11-26 10:32:10]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) มาสคอต(Mascot)  และ การประกวด Vlog ในหัวข้อ “One Day Trip in CMU” ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้

ผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) สาขาวิชาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล   นางสาวดวงดาว อิ่มอุไร
อันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล   นางสาวณัฐณิชา พันธ์เดช
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล   นางสาวศิรภัสสร แรมวัลย์ และนางสาวนรากร ศรีเที่ยง

ผลการประกวดออกแบบมาสคอต(Mascot) สาขาวิชาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล   นางสาวนรากร ศรีเที่ยง
อันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล   นางสาวพิมพ์ชนก ก้อนสมบัติ
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล  นางสาวกัญญาลักษณ์ กาญจนดิตถ์ และนางสาวชนัญชิดา กษิดิศณิชกุล

ผลการประกวด Vlog ในหัวข้อ One Day Trip in CMU 
อันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล  นางสาวขวัญฤทัย คะปูคำ/นางสาวชนัญชิดา กษิดิศณิชกุล/นางสาวชยุดา แสงทอง 
อันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล นางสาวพรปวีณ์ หงษ์ลอยลม
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล (เนื่องจากมีผู้ได้คะแนนเท่ากันในอันดับสุดท้ายจึงเพิ่มมาอีก 1 รางวัล) 
นางสาวณัฏฐา ศักดิ์ทอง
นางสาวธมนันท์ นุ้ยภิรมย์ / นางสาวภัทรินทร์ รุ่งทองคำกุล / นายสกรรจ์ เทียนไชย
นายพิศิฏฐ์เวช ผสมทรัพย์

[post:2021-10-14 16:31:40]

อ่านเพิ่มเติม »


สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเซจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประกวดเขียนเรียงความภาษาเกาหลีภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัยพร  กาญจนการุณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 15.30 - 18.30 น. ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร HB6 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2019-10-18 15:08:31]

อ่านเพิ่มเติม »


สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเซจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประกวดเขียนเรียงความภาษาเกาหลีภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัยพร  กาญจนการุณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 15.30 - 18.30 น. ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร HB6 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2019-10-10 14:15:16]

อ่านเพิ่มเติม »


สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประกวดเขียนเรียงความภาษาเกาหลีครั้งที่ 4 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาที่เรียนภาษาเกาหลีในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยมีอาจารย์ ดร.ศรันภัทร วงศ์พุฒิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในการเปิดพิธี พร้อมให้การต้อนรับคุณ คิม จู-ยอน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย และกรรมการในการตัดสินการประกวดเขียนเรียงความภาษาเกาหลีครั้งที่ 4 ในการมอบรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานในการมอบรางวัลชนะเลิศแก่ผู้เข้าแข่งขัน พร้อมกับให้การต้อนรับคุณ ลี อุค-ฮอน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร HB 6 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2019-01-28 09:57:58]

อ่านเพิ่มเติม »


ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ แสดงหน้าละ 50 กำลังแสดงผลหน้า :