การแข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) มาสคอต (Mascot) และ การประกวด Vlog ในหัวข้อ “One Day Trip in CMU” สาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • By: Admin
images description
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) มาสคอต(Mascot)  และ การประกวด Vlog ในหัวข้อ “One Day Trip in CMU” ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้

ผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) สาขาวิชาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล   นางสาวดวงดาว อิ่มอุไร
อันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล   นางสาวณัฐณิชา พันธ์เดช
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล   นางสาวศิรภัสสร แรมวัลย์ และนางสาวนรากร ศรีเที่ยง

ผลการประกวดออกแบบมาสคอต(Mascot) สาขาวิชาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล   นางสาวนรากร ศรีเที่ยง
อันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล   นางสาวพิมพ์ชนก ก้อนสมบัติ
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล  นางสาวกัญญาลักษณ์ กาญจนดิตถ์ และนางสาวชนัญชิดา กษิดิศณิชกุล

ผลการประกวด Vlog ในหัวข้อ One Day Trip in CMU 
อันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล  นางสาวขวัญฤทัย คะปูคำ/นางสาวชนัญชิดา กษิดิศณิชกุล/นางสาวชยุดา แสงทอง 
อันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล นางสาวพรปวีณ์ หงษ์ลอยลม
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล (เนื่องจากมีผู้ได้คะแนนเท่ากันในอันดับสุดท้ายจึงเพิ่มมาอีก 1 รางวัล) 
นางสาวณัฏฐา ศักดิ์ทอง
นางสาวธมนันท์ นุ้ยภิรมย์ / นางสาวภัทรินทร์ รุ่งทองคำกุล / นายสกรรจ์ เทียนไชย
นายพิศิฏฐ์เวช ผสมทรัพย์