ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ห้องปฏิบัติการทางภาษา

ห้อง Smart Classroom

ห้องปฏิบัติการอาหาร

ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์