การประกวดเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ประจำปี 2562

  • By: Admin
images description

สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเซจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประกวดเขียนเรียงความภาษาเกาหลีภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัยพร  กาญจนการุณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 15.30 - 18.30 น. ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร HB6 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่