ข่าวกิจกรรมทั้งหมดงานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำโครงการผ่านระบบ e-Project และการจัดทำคำของบลงทุนผ่านระบบ e-Investment ประจำปี 2562 โดยมีอาจารย์ ดร.อารยา ผลธัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในการเปิดอบรม และนายปนายุ บุญช่วย หัวหน้างานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษาเป็นวิทยากรในการบรรยาย เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง HB 7302 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2019-07-19 15:15:03]

อ่านเพิ่มเติม »


ข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ แสดงหน้าละ 50 กำลังแสดงผลหน้า :