แนวทางการจัดทำโครงการผ่านระบบ e-Project และการจัดทำคำของบลงทุนผ่านระบบ e-Investment ประจำปี 2562

  • By: Admin
images description

งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำโครงการผ่านระบบ e-Project และการจัดทำคำของบลงทุนผ่านระบบ e-Investment ประจำปี 2562 โดยมีอาจารย์ ดร.อารยา ผลธัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในการเปิดอบรม และนายปนายุ บุญช่วย หัวหน้างานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษาเป็นวิทยากรในการบรรยาย เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง HB 7302 คณะมนุษยศาสตร์