งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

ข้อมูลงบประมาณจัดทำหลักสูตร มคอ2

งบประมาณตามแผน สำหรับ จัดทำหลักสูตร มคอ2

1. ประจำปี งบประมาณ 2560 - 2563     เอกสารดาวน์โหลดแนบ 1

2. ประจำปี งบประมาณ 2561 - 2564   เอกสารดาวน์โหลดแนบ 2

3. ประจำปี งบประมาณ 2562 - 2566   เอกสารดาวน์โหลดแนบ 3