งานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนการลงทุน คณะมนุษยศาสตร์ วันที่ 11/12/62

เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนการลงทุน คณะมนุษยศาสตร์ 

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม HB7211 

โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

                ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                                    1.1. เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนการลงทุน คณะมนุษยศาสตร์

                                    1.2. รายการงบลงทุน งบแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563

                                    1.3. คำของบลงทุนงบแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม –ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง –ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

                                4.1. พิจารณาคำของบลงทุน งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 (กลางปี) 

                                4.2. พิจารณาคำของบลงทุน งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ต้นปี)

                                4.3. พิจารณาคำของบลงทุน รายการเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 

-การจัดทำแผนงบลงทุนระยะ 10 ปี