การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ครั้งที่ 40

  • By: Admin
images description

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ครั้งที่ 40 ภายใต้แนวคิด En souvenir de SAR La Princesse Galyani Vadhana et de sa vision pour l’enseignement du français : Horizon 4.0 pour le français en Thailande เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่เรียนภาษาฝรั่งเศส ได้แสดงความสามารถ ทั้งเพิ่มพูนประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยมีสถาบันการศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมรวม 105 สถาบัน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน โดยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เข้ารับพระราทานรางวัลจำนวน 5 รางวัล (นักศึกษาที่ได้รับรางวัลรวม 6 คน) รายละเอียดดังนี้

1.รางวัลยอดเยี่ยม   การแข่งขันแสดงละครสั้นภาษาฝรั่งเศส

นางสาวพรไพลิน ตวนคูพงษ์และนางสาวกาญจนา กำลังมาก 

 2.รางวัลที่ 1   การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาฝรั่งเศส 

นายทรงกลด สุโพธิ์

 3.รางวัลที่ 3   การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส

นางสาวนฬิสฬา จันทรามูล 

 4.รางวัลที่ 3   การแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส-ไทย

นางสาวสนสบงกช ปาสาเนาว์

 5.รางวัลชมเชย   การแข่งขันเล่าเรื่องเป็นภาษาฝรั่งเศส

นายชินวัตร ศรีนภาดร