โครงการเสนอผลงานทางวิชาการ นักศึกษา 4 ชั้นปี สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

  • By: Admin
images description

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก จัดโครงการเสนอผลงานทางวิชาการ นักศึกษา 4 ชั้นปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราวุฒิ ชัยเพชร เป็นผู้กล่าวรายงาน ภายในงานมีการกล่าวสุนทรพจน์จากนักศึกษาที่ได้รับรางวัลและการแสดงละคร ทั้งนี้มีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ที่มีการสอนภาษาฝรั่งเศสร่วมงานในครั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ณ ห้อง HB5100 อาคาร HB5 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่