การแสดงชุด นางบุษมาลีชมสวน

  • By: Admin
images description

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวุฒิ ชัยเพ็ชร จัดการแสดงชุดนางบุษมาลีชมสวน สำหรับงาน "ร้อยรัก รวมใจ สายใย ผูกพัน" ในโอกาสที่บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 การแสดงชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงละครนอกแบบหลวงเรื่องพระสมุท ซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ในกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ (วังหน้า) การแต่งกายยึดขนบต้นกรุงรัตนโกสินทร์ แต่งกายยืนเครื่องนาง สวมผ้าห่มนางและกรองคอปักสะดึงกรึงไหม วัสดุที่ใช้ปักเป็นดิ้น, เลื่อม, แล่งและแถบโหมดทำจากโลหะ ผ้านุ่งเป็นผ้าลายอย่าง มีสังเวียนและลายกรวยเชิง สวมรัดเกล้ายอดซึ่งเป็นศิราภรณ์สำหรับนางกษัตริย์ชั้นสูง ห้อยอุบะและดอกไม้ทัดแยกข้างตามขนบแบบต้นกรุงฯ  ซึ่งพัสตราภรณ์ทั้งหมดเป็นผลงานสร้างสรรค์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวุฒิ ชัยเพ็ชร