การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับชาติ ปี 2561

  • By: Admin
images description

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ ในการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับชาติของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มีรายนามนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจำนวน 7 คน (จาก 6 ประเภทการแข่งขัน) ดังนี้ 

1 .รางวัลยอดเยี่ยม-การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส นางสาวสิริขวัญ สมบูรณ์   

2. รางวัลยอดเยี่ยม-การแข่งขันแสดงละครสั้นภาษาฝรั่งเศส  นางสาวทิฆัมพร ภูมรินทร์และนายสืบสกุล มากมณี  

3. รางวัลยอดเยี่ยม-การแข่งขันเล่าเรื่องภาษาฝรั่งเศส  นายปิยะวัฒน์ เพ็งธรรม  

4. รางวัลที่ 3-การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาฝรั่งเศส  นายกฤษฎา อริโรธณาวัตร  

5. รางวัลที่ 3-การแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส-ไทย  นายวิษณุ สร้างสุขดี  

6. รางวัลชมเชย -การแข่งขันเขียนบรรยายภาพเป็นภาษาฝรั่งเศส  นายทรงกลด สุโพธิ์