โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ครั้งที่ 3

  • By: Admin
images description

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ครั้งที่ 3” ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร. หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วย อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์และนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาจากจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา และแพร่ รวมประมาณ 290 คน

โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสได้เล็งเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในโลกปัจจุบันซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับทั้งอาจารย์ผู้สอนและตัวผู้เรียน โครงการดังกล่าวได้แยกออกเป็น 3 ส่วน คือ

1. การประกวดเล่าเรื่องภาษาฝรั่งเศสจากภาพที่กำหนดให้ ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ ๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการผ่านการเล่าเรื่องจากภาพโดยใช้ภาษาฝรั่งเศส และเพื่อให้นักเรียนมีโอกาสแสดงทักษะการใช้ภาษาและการทำงานเป็นทีม มุ่งสร้างแรงบันดาลใจและความภาคภูมิใจในการใช้ภาษาฝรั่งเศส

2. กิจกรรมสร้างเสริมความรู้ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส กรณีศึกษา : ข้อสอบที่ใช้คัดเลือกเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ชานนท์  ทองชัยประสิทธิ์  วิทยากรพิเศษ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส รหัส 42 เพื่อเพิ่มศักยภาพการคิดวิเคราะห์ข้อสอบวิชาภาษาฝรั่งเศสให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพิ่มโอกาสในการสอบเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย

3.การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ระหว่างอาจารย์ในระดับมัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย โดยมุ่งแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน ปัญหา และร่วมกันหาแนวทางพัฒนาจัดการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในทุกระดับให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสในเขตภาคเหนือตอนบน