กิจกรรม Cinema a l’universite ของสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

  • By: Admin
images description

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Cinema a l’universite ครั้งที่ 2 (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2) โครงการนี้เป็นผลสืบเนื่องจากความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสและสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้อง HB 5100 โดยฉายภาพยนตร์เรื่อง Tamara ดำเนินกิจกรรมโดยอาจารย์ Rathisak Phansavath และหลังจากที่ได้รับชมภาพยนตร์แล้ว นักศึกษายังได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่อยอดจากการชมภาพยนตร์อีกด้วย