การอบรมเตรียมความพร้อมสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส

  • By: Admin
images description

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมเตรียมความพร้อมการสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส DELF B1 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยได้รับความร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทยและสมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ โดยมีอาจารย์ Etienne TRIPELON จากสมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพ เป็นวิทยากร เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 8.00-15.30 น. ณ ห้อง HB 7802