โครงการ Startup franco-thai

  • By: Admin
images description

นายกฤษฎา อริโรธณาวัตร นักศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอภาษาฝรั่งเศส ในโครงการ Startup franco-thai ซึ่งเป็นการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบการทางธุรกิจที่น่าสนใจ จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัย Nice Sophia-Antipolis และมหาวิทยาลัย Bordeaux ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ จี