ข่าวกิจกรรมทั้งหมดผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรด้วยการแปรรูปส้มของวิสาหกิจชุมชน "Suralai Natural Orange Soap” ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ในงบประมาณบริการวิชาการแก่สังคม
โดย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมการแปรรูปส้มเขียวหวานสีทอง เป็นผลิตภัณฑ์ แยมส้ม ลูกอมส้ม และเยลลี่ส้ม ให้กับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.อรยา พรเอี่ยมมงคล อาจารย์ประจำภาควิชามนุษยสัมพันธ์ และคณะ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2564 ณ สวนส้มสุราลัย ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

[post:2021-06-23 11:42:25]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาบ้านและชุมชน ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จากการแข่งขันทำอาหาร “ Cheong Doi Super Chef Flowers” เทศกาลเชิงดอยดอกไม้บาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร วิศวะกุล และ คุณครูพจมาลย์ วงศ์ศิลป์  เป็นผู้ควบคุมทีม ณ เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 

[post:2020-02-19 16:00:22]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาบ้านและชุมชน ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในกิจกรรมการประกวดการประกอบอาหาร "เมนูสุขภาพสำรับล้านนา" ในงานโครงการหลวง 2562 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์​ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562

[post:2019-12-25 10:13:31]

อ่านเพิ่มเติม »


กลุ่มวิชาศิลปสัมพันธ์ สาขาวิชาบ้านและชุมชน ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดพิธีเปิดแสดงผลงานนักศึกษา Final Project : Everything is Art Relation โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อแสดงผลงานนักศึกษาสายศิลปสัมพันธ์และต่างสาขาวิชา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รวมไปถึงการแสดงศักยภาพของนักศึกษาในการทำงานร่วมกัน ซึ่งเนื้อหาภายในงานจะประกอบด้วยผลงานจากกระบวนวิชา การออกแบบในงานคหกรรมศาสตร์ (Design for Home Economic) นักจัดตกแต่งอาหาร ( Food Stylist) และ การจัดงานในโอกาสพิเศษ (Event Organization for Special Occasion) Workshop การทำกระเป๋าจากผืนไวนิลที่ใช้แล้ว โดยพิธีเปิดงานมีนักศึกษาและคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 60 คน วันพฤหัสบดีที่  21 พฤศจิกายน  2562 ณ บริเวณโถงอาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2019-11-21 15:58:39]

อ่านเพิ่มเติม »


สาขาวิชาบ้านและชุมชน ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าบ้านและชุมชน จัดประชุมระดมความคิดระหว่างคณาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน และตัวแทนศิษย์เก่า สาขาวิชาบ้านและชุมชน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชาบ้านและชุมชน เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 ณ ห้อง HB7802 เวลา 08.30 – 12.00 น.

[post:2019-09-30 15:52:54]

อ่านเพิ่มเติม »


นักศึกษาชั้นปีที่ 3 กระบวนวิชา 006423 Meal Management สาขาวิชาบ้านและชุมชน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จัดโครงการพิเศษกลุ่ม ครั้งที่ 2 การแข่งขันประกอบอาหารฟิวชั่น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ณภัทร วิศวะกุล และนางสาวพจมาลย์ วงศ์ศิลป์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ทรงสุดา ภู่สว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ณรงค์ ศิขิรัมย์ และอาจารย์ ดร.อรยา พรเอี่ยมมงคล อาจารย์ประจำภาควิชามนุษยสัมพันธ์เป็นคณะกรรมการในการตัดสินการแข่งขัน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ณ อาคารปฏิบัติการอาหาร คณะมนุษยศาสตร์

[post:2019-04-03 13:51:12]

อ่านเพิ่มเติม »


หลักสูตรสาขาวิชาบ้านและชุมชน  ภาควิชามนุษยสัมพันธ์  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสาขาวิชาชุมชนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมจัดทำโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายด้านการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 และโครงการเครือข่ายศึกษา วิจัย และความสัมพันธ์ การจัดการชุมชน ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 - 24  มีนาคม 2562 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2019-03-26 11:48:46]

อ่านเพิ่มเติม »


นักศึกษาจาก Hankuk University of Foreign Studies ประเทศเกาหลีใต้ ภายใต้โครงการ HUFS-CMU เรียนวิชาการปรุงอาหารไทย  โดยมีอาจารย์ณภัทร วิศวะกุล เป็นวิทยากร และนางสาวพจมาลย์ วงศ์ศิลป์ เป็นผู้ช่วยวิทยากร และมีตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เป็นผู้ช่วยในการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ อาคารปฏิบัติการอาหาร สาขาวิชาบ้านและชุมชน 

[post:2019-01-31 11:25:18]

อ่านเพิ่มเติม »


สาขาวิชาบ้านและชุมชน ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ จัดสัมมนาหัวข้อ "Food design & Innovation" ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 58) สาขาวิชาบ้านและชุมชน ที่เรียนในกระบวนวิชา 006470 (SEM IN HOME & COMMUNITY) โดยกิจกรรมในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก"เชฟเมย์" พัทธนันท์ ธงทอง The 2nd Top Chef Thailand I และคุณเมธา ดำรงวงษ์สุวินัย ผู้จัดการแบรนด์ H&M สาขา CentralFestival Chiangmai เป็นวิทยากรให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป และกิจกรรมในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากคุณวันดี หน่อคำศักดิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง"นวัตกรรมการจัดการขยะจากการมีส่วนร่วมของชุมชน" เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง HB5200 คณะมนุษยศาสตร์ มช. 

[post:2018-12-21 11:08:24]

อ่านเพิ่มเติม »


สาขาวิชาบ้านและชุมชน ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ จัดการเสวนาเรื่อง "การจัดการอาหารและธุรกิจอาหารสมัยใหม่" โดยมีคุณจุฑามาศ ปโยธรสิริ (HC’43) ร้าน Im Cafe’& Im kitchen และคุณนิรมล สีเสม (HC’41) ร้านสลัดคุณนาย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ศิษย์ปัจจุบัน ในกระบวนวิชา 006425 (EXPERIMENTAL COOKERY) และกระบวนวิชา 006427 (INSTITUTIONAL FOOD MANAGEMENT) ในการนี้วิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ เพื่อนำมาปรับใช้ในการเรียนและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและการทำงานในอนาคต เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม HB 7802

[post:2018-11-20 11:44:22]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.พจมาลย์ วงศ์ศิลป์ นักศึกษาสาขาวิชาบ้านและชุมชน ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษา โครงงานประเภทที่ 10 โครงงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ของเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน และได้นำเสนอผลงานในระดับชาติ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษม วัฒนชัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

[post:2018-06-05 13:38:49]

อ่านเพิ่มเติม »


สาขาวิชาบ้านและชุมชน ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เทคนิคการถ่ายภาพ: อาหารและเครื่องดื่ม" โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพ อ.ดร.รัฐพล พรหมมาศ อาจารย์ประจำคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ณ ห้อง HB5320 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2018-04-23 09:24:00]

อ่านเพิ่มเติม »


ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ แสดงหน้าละ 50 กำลังแสดงผลหน้า :