การจัดแสดงผลงานนักศึกษา กลุ่มวิชาศิลปสัมพันธ์ Final Project : Everything is Art Relation สาขาวิชาบ้านและชุมชน ภาควิชามนุษยสัมพันธ์

  • By: Admin
images description

กลุ่มวิชาศิลปสัมพันธ์ สาขาวิชาบ้านและชุมชน ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดพิธีเปิดแสดงผลงานนักศึกษา Final Project : Everything is Art Relation โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อแสดงผลงานนักศึกษาสายศิลปสัมพันธ์และต่างสาขาวิชา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รวมไปถึงการแสดงศักยภาพของนักศึกษาในการทำงานร่วมกัน ซึ่งเนื้อหาภายในงานจะประกอบด้วยผลงานจากกระบวนวิชา การออกแบบในงานคหกรรมศาสตร์ (Design for Home Economic) นักจัดตกแต่งอาหาร ( Food Stylist) และ การจัดงานในโอกาสพิเศษ (Event Organization for Special Occasion) Workshop การทำกระเป๋าจากผืนไวนิลที่ใช้แล้ว โดยพิธีเปิดงานมีนักศึกษาและคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 60 คน วันพฤหัสบดีที่  21 พฤศจิกายน  2562 ณ บริเวณโถงอาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่