ข่าวกิจกรรมทั้งหมดภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการท่องเที่ยวกับมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1 "การท่องเที่ยวกับมนุษยศาสตร์: การท่องเที่ยวในยุคเปลี่ยนผ่าน" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน อาจารย์ ดร.ยุทธศักดิ์ ฉัตรแก้วนภานนท์ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานจัดการประชุม เป็นผู้กล่าวรายงาน รวมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงพันธ์ ตันตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ศิขิรัมย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และอาจารย์อนัญญา รัตนประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและศิลปวัฒนธรรม และคณาจารย์ ภาควิชาการท่องเที่ยว ร่วมการประชุมในครั้งนี้
       ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก ผู้ทรงคุณวุฒิในการบรรยาย รองศาสตราจารย์.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประสานสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
       การนำเสนอผลงานทางวิชาการ แบ่งกลุ่มย่อยตามหัวข้อต่าง มีบทความทั้งสิ้น 70 บทความ จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 19- 20 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

[post:2019-12-19 13:55:45]

อ่านเพิ่มเติม »


อาจารย์ ดร. ศรันภัทร โชติมนกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ ดร. ยุทธศักดิ์ ฉัตรแก้วนภานน์ ภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนม กุณาวงศ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ ตำบลนาเกียน และ ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท (สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก ลานนา) 

[post:2019-09-26 13:59:52]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และภาควิชาการท่องเที่ยว ต้อนรับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โครงการบ่อเกลือนำกลุ่มเยาวชนศุภนิมิตบ่อเกลือ จำนวน 35 คน มาศึกษาดูงาน เยี่ยมชมและรับฟังบรรยาย เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้ ฝึกทักษะ และประสบการณ์ไปปรับใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจการท่องเที่ยวในบริบทพื้นที่ชุมชนของตน เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 50 ปี ชั้น 1 อาคาร HB6 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2019-09-20 14:07:03]

อ่านเพิ่มเติม »


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวแพรพลอย พีเทร็ตตี้ นักศึกษาจากภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศไมซ์ (MICE)ระดับโลก International University Challenge ในการเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมงาน MPI Global Future Leader Forum ในงาน IMEX Frankfurt 2018 ณ ประเทศเยอรมัน

[post:2018-05-17 15:24:19]

อ่านเพิ่มเติม »


ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ แสดงหน้าละ 50 กำลังแสดงผลหน้า :