ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

  • By: Admin
images description

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และภาควิชาการท่องเที่ยว ต้อนรับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โครงการบ่อเกลือนำกลุ่มเยาวชนศุภนิมิตบ่อเกลือ จำนวน 35 คน มาศึกษาดูงาน เยี่ยมชมและรับฟังบรรยาย เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้ ฝึกทักษะ และประสบการณ์ไปปรับใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจการท่องเที่ยวในบริบทพื้นที่ชุมชนของตน เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 50 ปี ชั้น 1 อาคาร HB6 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่