การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการท่องเที่ยวกับมนุษยศาสตร์ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

  • By: Admin
images description

ภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการท่องเที่ยวกับมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1 "การท่องเที่ยวกับมนุษยศาสตร์: การท่องเที่ยวในยุคเปลี่ยนผ่าน" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน อาจารย์ ดร.ยุทธศักดิ์ ฉัตรแก้วนภานนท์ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานจัดการประชุม เป็นผู้กล่าวรายงาน รวมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงพันธ์ ตันตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ศิขิรัมย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และอาจารย์อนัญญา รัตนประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและศิลปวัฒนธรรม และคณาจารย์ ภาควิชาการท่องเที่ยว ร่วมการประชุมในครั้งนี้
       ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก ผู้ทรงคุณวุฒิในการบรรยาย รองศาสตราจารย์.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประสานสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
       การนำเสนอผลงานทางวิชาการ แบ่งกลุ่มย่อยตามหัวข้อต่าง มีบทความทั้งสิ้น 70 บทความ จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 19- 20 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่