ข่าวกิจกรรมทั้งหมดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฏฐณิชา  หทัยพัฒน์โภคิน นักศึกษาชั้นปีที่ 4  ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1 โครงการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “พจนศิลป์ ปี 4” เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานอีเดน ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์

[post:2019-11-24 01:35:33]

อ่านเพิ่มเติม »


ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการ สานสัมพันธ์ สานพลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาร่วมกันปลูกต้นไม้ประมาณ 600 ต้น เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

[post:2019-08-26 15:58:38]

อ่านเพิ่มเติม »


ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบรรยายทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562 เรื่อง อิทธิพลภาษาและวรรณคดีบาลีสันสกฤตที่มีผลต่อภาษาและวรรณคดีไทย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์กล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สยาม ภัทรานุประวัติ อาจารย์ภาควิชาภาษาไทยเป็นวิทยากรในการบรรยาย เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง ประชุม 7801 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2019-07-24 15:03:18]

อ่านเพิ่มเติม »


ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ แสดงหน้าละ 50 กำลังแสดงผลหน้า :