บรรยายทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562

  • By: Admin
images description

ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบรรยายทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562 เรื่อง อิทธิพลภาษาและวรรณคดีบาลีสันสกฤตที่มีผลต่อภาษาและวรรณคดีไทย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์กล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สยาม ภัทรานุประวัติ อาจารย์ภาควิชาภาษาไทยเป็นวิทยากรในการบรรยาย เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง ประชุม 7801 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่