ข่าวกิจกรรมทั้งหมดMr. Zaw Myo Htet เลขานุการเอก และ Ms. Ei Nandar Kyaw เลขานุการโท สถานกงสุลใหญ่ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประจำนครเชียงใหม่ เข้าหารือกับหัวหน้าสาขาและคณาจารย์สาขาวิชาภาษาพม่า คณะมนุษยศาสตร์ เรื่องการจัดงานวันชาติปี 2563 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม HB 7211 

[post:2020-01-17 10:16:12]

อ่านเพิ่มเติม »


สาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ How to love, Not to risk อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา แก่นักศึกษา ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์เป็นวิทยากร และคณะวิทยากร จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์อุบลรัตน์ พันธุมินทร์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก  เป็นประธานเปิดการอบรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพิกา รัตนพิทักษ์ อาจารย์ผู้สอน เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร HB6 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2019-10-21 11:31:08]

อ่านเพิ่มเติม »


รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มอบโล่ที่ระลึกแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพิกา รัตนพิทักษ์ สาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก  ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม HB 7211 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2019-07-19 10:42:04]

อ่านเพิ่มเติม »


รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับคุณ อู เตน ติน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเดินทางมาร่วมงานและเปิดพิธี ในกิจกรรม "เมียนมาร์ตะจั่น : สงกรานต์หรรษา ครั้งที่ 2" ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2019-04-04 14:48:28]

อ่านเพิ่มเติม »


นักศึกษาสาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม BEAM & JUMP youth conference Challenge 4.0 Change และได้รับรางวัลที่ 2 โครงการพัฒนาชุมชน จัดโดย BEAM Education Foundation และ JUMP Foundation โดยได้รับเงินสนับสนุนโครงการจาก BEAM และ JUMP จำนวน 15,000 บาท เมื่อวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2561 ณ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

[post:2018-11-07 10:44:52]

อ่านเพิ่มเติม »


สาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ จัดกิจกรรม "เมียนมาร์ตะจั่น สงกรานต์หรรษา" โดยมี Mr. Kong San Lwin กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียร์มาร์ ณ นครเชียงใหม่ ให้เกียรติเปิดงาน เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ ลานใต้อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2018-04-10 09:37:30]

อ่านเพิ่มเติม »


ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ แสดงหน้าละ 50 กำลังแสดงผลหน้า :