ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์

  • By: Admin
images description

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มอบโล่ที่ระลึกแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพิกา รัตนพิทักษ์ สาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก  ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม HB 7211 คณะมนุษยศาสตร์