โครงการ How to love, Not to risk การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา

  • By: Admin
images description

สาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ How to love, Not to risk อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา แก่นักศึกษา ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์เป็นวิทยากร และคณะวิทยากร จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์อุบลรัตน์ พันธุมินทร์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก  เป็นประธานเปิดการอบรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพิกา รัตนพิทักษ์ อาจารย์ผู้สอน เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร HB6 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่