Freshy 65
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 • ตารางสอบกลางภาค
 • ตารางสอบปลายภาค
 • เรื่องการลงทะเบียนกระบวนวิชา-การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 1-2564 ภาษาอังกฤษ
 • เรื่องการลงทะเบียนกระบวนวิชา-การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 1-2564
 • แนวปฏิบัติการลาพักการศึกษา
 • แนวปฏิบัติการลาออกจากการเป็นนักศึกษา
 • การเปลี่ยนตอนกระบวนวิชา
 • การเพิ่ม การถอน การเปลี่ยนตอนกระบวนวิชา ทางระบบอินเทอร์เน็ต
 • การเพิ่มกระบวนวิชา
 • การเรียกเก็บค่าปรับการลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังกำหนด
 • การชำระงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • การตรวจสอบผลการลงทะเบียนของนักศึกษารายบุคคล
 • การถอนกระบวนวิชา
 • การพิมพ์และตรวจสอบกระบวนวิชาใน มชท
 • การลงทะเบียนกระบวนวิชา
 • การลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังกำหนด
 • กำหนดการสำคัญ สำหรับการลงทะเบียนกระบวนวิชา และลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ภาค 1-2564 ภาษาอังกฤษ
 • กำหนดการสำคัญ สำหรับการลงทะเบียนกระบวนวิชา และลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 1-2564
 • ข้อชี้แจงเกี่ยวกับการลงทะเบียนกระบวนวิชา
 • ข้อบังคับป.ตรี (ฉบับที่ 2)-2564
 • ข้อบังคับป.ตรี (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 • ข้อบังคับป.ตรี-2561
 • ขั้นตอนการลงทะเบียน ONLINE
 • ขั้นตอนการลงทะเบียน
 • ตารางสอบไล่ (REGULAR EXAMINATION) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 • ปฏิทินการศึกษา ปี64