ข่าวกิจกรรมทั้งหมดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชวิศา อินทกุล รหัสนักศึกษา 590110367 ภาควิชาจิตวิทยา ที่ได้รับ 2 เหรียญเงิน จากกีฬายิมนาสติกแอโรบิก ประเภทบุคคลหญิง และประเภท คู่ผสม ระหว่างนายพีระพงษ์ พจนโกสีย์ รหัสนักศึกษา 600310253 นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ จากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2019 ณ ประเทศฟิลิปปินส์


[post:2019-12-12 11:48:48]

อ่านเพิ่มเติม »


ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติ หัวข้อ “Parenting Across Cultures (PAC)” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับนักวิจัยในเครือข่าย Parenting Across Cultures: PAC จากประเทศจีน ประเทศโคลัมเบีย ประเทศอิตาลี ประเทศจอร์แดน ประเทศเคนยา ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสวีเดน ประเทศไทย และประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 15 คน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุม 50 ปี คณะมนุษยศาสตร์

[post:2019-02-15 13:07:31]

อ่านเพิ่มเติม »


ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพร่วมกับภาคีจิตวิทยา 6 สถาบัน ในการจัดการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี พ.ศ.2561 "หลากหลายอย่างกลมกลืนในมุม(มอง) จิตวิทยา" (Thailand National Conference on Psychology:TNCP 2018)(Harmony Diversity in Psychology Perspective) ภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์จันทร์ ภูษาพานิชย์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น แบบบรรยาย เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

[post:2018-07-17 14:15:47]

อ่านเพิ่มเติม »


ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการบริการวิชาการ Psyche Festival 2018 ตอน Psychotopia "ฅนหาตัวตน" ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.30-18.00 น. ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อทำการเผยแพร่ความรู้ของสาขาวิชาจิตวิทยา ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย เพื่อก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อศาสตร์จิตวิทยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ กายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ภายใต้กรอบวิชาจิตวิทยา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถทำความรู้จักกับตัวตนของตัวเองได้มากยิ่งขึ้น และกระตุ้นเตือนให้ผู้ร่วมงานได้เกิดกระบวนการคิดและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองต่อไป

[post:2018-03-19 17:18:52]

อ่านเพิ่มเติม »


ศูนย์การทดสอบทางจิตวิทยาและการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้านโครงสร้างการบริหารจัดการและการดำเนินงาน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบในภาควิชาจิตวิทยา ของภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ ห้อง HB7801

[post:2018-03-19 16:57:05]

อ่านเพิ่มเติม »


ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ แสดงหน้าละ 50 กำลังแสดงผลหน้า :