ภาควิชาปรัชญาและศาสนา

วารสารด้านปรัชญาและศาสนา

เจ้าของ

  • ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดและผลงานวิจัยด้านปรัชญาและศาสนา
  • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้าและวิจัยด้านปรัชญาและศาสนาต่อสังคม

ประกาศรับบทความในธีม "มนุษย์กับการเรียนรู้" เพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารปณิธาน ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)

ประเด็นย่อย:

      ธรรมชาติของการเรียนรู้

      การศึกษา: ปัญหาและแนวทางการพัฒนา

      เสรีนิยมใหม่กับวงการศึกษา

     การเรียนรู้ตลอดชีวิต

    ฯลฯ

- ไม่มีเอกสารประกอบ -