งานบริหารทั่วไป

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

image
นางสาวญาณินี สมสิงห์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
image
นายธนพัฒน์ ทาบุญดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
image
นายสุพจน์ ใจหล้า
พนักงานปฏิบัติงาน
image
นายนุจนัย พิมพ์สิงห์
พนักงานปฏิบัติงาน

นายชนินทร์ นพบุรี
พนักงานปฏิบัติงาน
image
นายพีระวุฒิ สัมฤทธิ์
พนักงานปฏิบัติงาน

- ไม่มีเอกสารประกอบ -