งานการเงิน การคลังและพัสดุ

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร2/2562 (อัตราค่าเครื่องมือควบคุมการสลับช่องสัญญาณในการบันทึกสื่อ EZ Studio Control Box) สำหรับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่)

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร2/2562 (อัตราค่าเครื่องมือควบคุมการสลับช่องสัญญาณในการบันทึกสื่อ EZ Studio Control Box สำหรับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่)