งานการเงิน การคลังและพัสดุ

รายงานขอจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560