งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ (ตามแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 12)