งานบริหารทั่วไป

หน่วยบริหารงานทั่วไป

image
นางสาวจิรภา พลอยงาม
พนักงานปฏิบัติงาน
image
นางจุฬาลักษณ์ ทิพย์รัตน์
พนักงานปฏิบัติงาน
image
นายเอกพันธ์  กันธะมัง
พนักงานปฏิบัติงาน
image
นายวัชรพงศ์ สุรินทร์แก้ว
พนักงานปฏิบัติงาน

นางสาวปุณนดา เฉลิมพล
พนักงานปฏิบัติงาน

นายพัฒนพงษ์ สรชาตินิติกร
พนักงานปฏิบัติงาน
image
นายปราโมทย์ อาษากิจ
พนักงานธุรการ
image
นายดวงคำ ศรีปันหน้อย
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

- ไม่มีเอกสารประกอบ -