งานบริหารทั่วไป

กฏ/ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง หน่วยบริหารงานบุคคล

  การเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  การเลื่อนเงินเดือน ขึ้นเงินเดือน เลื่อนขั้นค่าจ้าง

          ข้าราชการ
          พนักงานมหาวิทยาลัย

                   ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พ.ศ.2562

                   ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

          ลูกจ้างประจำ

                   หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

  การเสนอจัดทำประวัติผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายยกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย

          แนวปฏิบัติในการเสนอจัดทำประวัติผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา

  การกำหนดขนาดของส่วนงาน จำนวนตำแหน่งรองคณบดี รองผู้อำนวยการ และผู้ช่วยคณบดี
          ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดขนาดของส่วนงาน จำนวนตำแหน่งรองคณบดี รองผู้อำนวยการ และผู้ช่วยคณบดี พ.ศ.2563
  การกำหนดภาระงาน และเกณฑ์การประเมินผลของบุคลากรทุกสายงาน
          สายวิชาการ
                   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำสังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2559
                   ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การคิดภาระงานของคณาจารย์ประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2559
                   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
          สายปฏิบัติการ
                   ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายปฏิบัติการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ.2563
                   ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วันเวลาปฎิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการลา และการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
                   ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วันเวลาปฎิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการลา และการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556
  การแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ
  การกำหนดอัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทน
          ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พ.ศ.2562
          ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563
  การจัดประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัย
          ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557
  การดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น
  การบรรจุ การจ้าง การย้าย การตัดโอน การลาออก
  การมอบอำนาจให้รักษาการแทน ปฏิบัติการแทน
          ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการรักษาการแทน การมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทน และมอบอำนาจช่วงให้ปฏิบัติการแทน ของผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2554
          ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการรักษาการแทน การมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทน และมอบอำนาจช่วงให้ปฏิบัติการแทน ของผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
  กำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
          ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) พ.ศ.2563
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
          ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2553
          ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
          ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
          ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560
          ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561
          ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2561
          ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
          ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2562
  ข้อบังคับว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์
  ข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสำนักวิชา หรือหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา
          ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วย ชื่อตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และอำนาจและหน้าที่ของรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน รองหัวหน้าส่วนงาน และตำแหน่งบริหารอื่น ในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น พ.ศ.2554
          ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสำนักวิชา หรือหัวหน้ากลุ่มสาขา พ.ศ.2561
          ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2556
          ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
  ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหารประจำส่วนงาน
          ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหารประจำส่วนงาน พ.ศ.2551
          ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหารประจำส่วนงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
          ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหารประจำส่วนงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
          ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหารประจำส่วนงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
          ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหารประจำส่วนงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
  คู่มือการปฏิบัติงาน กองบริหารงานบุคคล
          คู่มือสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          แนวปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการคิดคำนวณเงิน กรณีโทษตัดเงินเดือน และลดเงินเดือน
         คู่มือการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ การปรับระดับชั้นงาน/การเปลี่ยนตำแหน่ง
         คู่มือสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
         คู่มือแนวทางการลงโทษผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
         คู่มือผู้ปฏิบัติงาน
         คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
         คู่มือ เรื่อง สิทธิและสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
         คู่มือ การบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
         คู่มือวินัยและการดำเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  นโยบายการพิจารณาอนุมัติให้ไปราชการ ไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ
         ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายและหลักการเดินทางไปปฏิบัติงานหรือไปราชการ การฝึกอบรม การดูงาน ณ ต่างผระเทศของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
         แนวปฏิบัติในการขออนุมัติเดินทางไปราชการหรือปฏิบัติงานภายในประเทศ และ ณ ต่างประเทศ และการขอหนังสือรับรอง
  ประเมินผลการปฏิบัติงาน
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

  ประกาศคณะกรรมการประเมินเพื่อตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประเภทหนังสือ หรือตำรา
  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551
  ระเบียบว่าด้วยการลา การได้รับเงินเดือนของข้าราชการ
          ข้าราชการ

                    คู่มือการลา การได้รับเงินเดือน และการเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา สำหรับข้าราชการ
                    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ
          พนักงานมหาวิทยาลัย
                    ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วันเวลาปฎิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการลา และการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
  หลักเกณฑ์และขั้นตอนการประเมินเพื่อตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประเภทหนังสือ หรือตำรา
  หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตามแบบประสิทธิภาพ (Active Recruitment)
          ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ แบบตามประสิทธิภาพ (Active Recruitment) พ.ศ.2563
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
  หลักเกณฑ์การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
          ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
  หลักเกณฑ์การต่อเวลาราชการและการต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ (ที่มีอายุครบ 60 ปี ถึง 65 ปี)
          ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557
          ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2558
          ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ (ที่มีอายุ 60 ปี ถึง 64 ปี) พ.ศ.2557
          ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ (ที่มีอายุ 60 ปี ถึง 64 ปี) พ.ศ.2557 (ฉบับที่ 2)
          ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ (ที่มีอายุ 60 ปี ถึง 64 ปี)(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
          ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ (ที่มีอายุ 60 ปี ถึง 64 ปี)(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
          ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานวิชาการขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำสังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2559
          ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563

- ไม่มีเอกสารประกอบ -