สาขาวิชาภาษาพม่า

พิธีมอบใบประกาศให้กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา ตามโครงการ YANGON-CMU 2018 ของสาขาวิชาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง HB7801 คณะมนุษยศาสตร์

- ไม่มีเอกสารประกอบ -