งานการเงิน การคลังและพัสดุ

สัญญากู้ยืมเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แท็บเล็ต และอุปกรณ์สื่อสาร

สัญญากู้ยืมเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แท็บเล็ต และอุปกรณ์สื่อสาร