งานการเงิน การคลังและพัสดุ

แนวปฏิบัติและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

แนวปฏิบัติและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ