งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

แบบฟอร์ม


แบบฟอร์มเกี่ยวกับนักศึกษา

 คำขอทั่วไป
 คำขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา
 คำขอลงทะเบียนเรียนต่ำหรือเกินกว่ากำหนด คำขอย้ายคณะ
  คำขอลงทะเบียนหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ
 แบบเสนองานสหกิจศึกษา (1) (ENG) แบบสมัครงานสหกิจศึกษา (2) (ENG)
 แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานและแจ้งที่พักระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (3) (ENG) แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตาแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา (4) (ENG)
 แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (5) (ENG) แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (6) (ENG)
 แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา (7) (ENG) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษา สหกิจศึกษา (8) (ENG)
 แบบประเมินผลรายงานสหกิจศึกษา (9) (ENG) 

 

 แบบฟอร์มอื่น

 ตารางขอปิดกระบวนวิช แบบเสนอขอแก้ไขลำดับขั้นกระบวนวิชา   
 ตารางขอเปิดกระบวนวิชา  แบบฟอร์มการวัดผลและประเมินผลการศึกษา  
 ตารางขอเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชา แบบฟอร์มบันทึกกรรมการคุมสอบ   
 แบบฟอร์มรายงานนักศึกษาทุจริต แบบฟอร์มใบปะหน้าส่งไขข้อสอบ   
 แบบตารางสรุปลำดับขั้นกระบวนวิชาที่เปิดสอนประจำภาคการศึกษา (เอกสารหมายเลข 1) ( เอกสารหมายเลข 2  รายละเอียดการสรุปลำดับขั้นการวัดผลและประเมินผล (เอกสารหมายเลข 3)  
 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนกรรมการคุมสอบ  แบบฟอร์มขอเปลี่ยนกรรมการจ่าย
 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนกรรมการอัดสำเนาข้อสอบ แบบฟอร์มขอตรวจ OMR

 


 

 

 

- ไม่มีเอกสารประกอบ -