งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

แบบฟอร์ม


แบบฟอร์มเกี่ยวกับนักศึกษา

 คำขอทั่วไป คำขอรับอักษร I  
 คำขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา แบบฟอร์มขอเปิดวิชาคณะมนุษยศาสตร์
 คำขอลงทะเบียนเรียนต่ำหรือเกินกว่ากำหนด คำขอย้ายคณะ
 ใบเสนอเพื่อขออนุมัติปริญญา (รหัส 5601...) คำขอลงทะเบียนหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ
 แบบเสนองานสหกิจศึกษา (1) แบบสมัครงานสหกิจศึกษา (2)
 แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานและแจ้งที่พักระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (3) แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตาแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา (4)
 แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (5) แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (6)
 แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา (7) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษา สหกิจศึกษา (8)
 แบบประเมินผลรายงานสหกิจศึกษา (9) 

 

 

แบบฟอร์มเกี่ยวกับหลักสูตร

 แบบขอตรวจกระดาษคำตอบด้วยเครื่อง OMR   แบบฟอร์มประวัติผู้ทรงคุณวูฒิ  
 Template หลักสูตร บทสรุปผู้บริหาร รายละเอียดกระบวนวิชา   แบบฟอร์มหนังสือตอบรับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ-ปรับปรุงหลักสูตร  
 แบบฟอร์มการเสนอหลักสูตร/กระบวนวิชา   แบบฟอร์มการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชา   
 แบบฟอร์มหนังสือตอบรับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ-ร่างหลักสูตร   มคอ.2มคอ.3, มคอ.4มคอ.5มคอ.6มคอ.7
 ตัวอย่าง กระบวนวิชาสหกิจศึกษา1 / กระบวนวิชาสหกิจศึกษา   ในกลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
 ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

 


 

 

แบบฟอร์มอื่น

 ตารางขอปิดกระบวนวิชา แบบเสนอขอแก้ไขลำดับขั้นกระบวนวิชา   
 ตารางขอเปิดกระบวนวิชา  แบบฟอร์มการวัดผลและประเมินผลการศึกษา  
 ตารางขอเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชา แบบฟอร์มบันทึกกรรมการคุมสอบ   
 แบบฟอร์มรายงานนักศึกษาทุจริต แบบฟอร์มใบปะหน้าส่งไขข้อสอบ   
 แบบตารางสรุปลำดับขั้นกระบวนวิชาที่เปิดสอนประจำภาคการศึกษา (เอกสารหมายเลข 1) ( เอกสารหมายเลข 2  รายละเอียดการสรุปลำดับขั้นการวัดผลและประเมินผล (เอกสารหมายเลข 3)  
 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนกรรมการคุมสอบ  แบบฟอร์มขอเปลี่ยนกรรมการจ่าย
 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนอัดสำเนาข้อสอบ แบบกระดาษข้อสอบ

 


 

 

 

ระดับบัณฑิตศึกษา

แบบเสนอรายชื่ออาจารย์ประจำในบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์พิเศษ Template มคอ.2 ป.โท (ปรับใช้สำหรับคณะมนุษย์)

 แบบฟอร์มนำเสนอหัวข้อและโครงร่างการค้นคว้าแบบอิสระ (ฉบับเต็ม) (ฉบับย่อ)
(สำหรับเสนอคณะกรรมการฯ ประจำคณะฯ)
 แบบฟอร์มนำเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์
(สำหรับเสนอคณะกรรมการฯ ประจำคณะฯ)
แบบฟอร์มเสนอหัวข้อของบัณฑิต
(สำหรับส่งบัณฑิตวิทยาลัย)
 แบบฟอร์มสอบวัดคุณสมบัติ-ประมวลความรู้
 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงชื่อหัวข้อ IS-Thesis แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแผนการศึกษา
 แบบฟอร์มขอสอบ IS-Thesis แบบรายงานความก้าวหน้าการทำงานวิจัย   
 บันทึกข้อความส่งเอกสารเสนอขอสำเร็จการศึกษา แบบฟอร์มขอขยายเวลาการศึกษา
 แบบประเมินงานวิทยานิพนธ์ แบบฟอร์มแจ้งผลพิจารณาโครงร่างค้นคว้าแบบอิสระ
 แบบเสนอขอเพิ่มภาระงานคุมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ แบบฟอร์มยืนยันอาจารย์ประจำหลักสูตร
  แบบฟอร์มขอแต่งตั้ง อ.ในบัณฑิตวิทยาลัย (ตามข้อบังคับฯ พ.ศ. 2554 และ 2557)  แบบฟอร์มเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์ในบัณฑิตวิทยาลัย ตามข้อบังคับฯ 2559
  แบบฟอร์มเสนอขอเพิ่มภาระงานคุม IS-Thesis  แบบสำรวจผลงานทางวิชาการของอาจารย์ฯ
  แบบฟอร์มขอแต่งตั้ง อ.ในบัณฑิตวิทยาลัย (ตามข้อบังคับฯ พ.ศ. 2554 และ 2557)  แบบฟอร์มเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์ในบัณฑิตวิทยาลัย ตามข้อบังคับฯ 2559
  แบบฟอร์มเสนอขอเพิ่มภาระงานคุม IS-Thesis  แบบสำรวจผลงานทางวิชาการของอาจารย์ฯ
  แบบฟอร์มเสนอหัวข้อของบัณฑิต (สำหรับส่งบัณฑิตวิทยาลัย) ป.เอก  แบบฟอร์มเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์ในบัณฑิตวิทยาลัย 2559
  แบบฟอร์มเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์ในบัณฑิตวิทยา  แบบฟอร์มเสนอหัวข้อของบัณฑิต (สำหรับบัณฑิตวิทยา)

- ไม่มีเอกสารประกอบ -