งานบริหารทั่วไป

พ.ร.บ. / ข้อบังคับ / ประกาศ / คำสั่ง หน่วยบริหารทั่วไป

การกำหนดรหัสพยัญชนะประจำกระทรวงและเลขหนังสือออกของกระทรวง อว.

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหารประจำส่วนงาน 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
    คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
    ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
    ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการปฏิบัติงานที่บ้านของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Work from Home) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2564


  • ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564

  • ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2564

  • ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4) ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
    ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่