งานการเงิน การคลังและพัสดุ

ประกาศเรื่องกำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร1/2562 (อัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้ที่เข้ามาศึกษา หรือทำงานในมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว)