งานการเงิน การคลังและพัสดุ

ผลการประเมินผลคู่ค้าคู่รับจ้าง

                          โครงการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


         คู่ค้าที่เคยทำสัญญาซื้อขาย/จ้าง กับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ผลการประเมิน

- ไม่มีเอกสารประกอบ -