สาขาวิชาภาษาพม่า

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาเเละวัฒนธรรมพม่า