สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

Curriculum

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
Bachelor of Arts Program in Thai as a Foreign Language (International Program)


Student Admitted in 2020 Onwards

Students are required to complete a total of 137 credits, comprising 30 credits of general education courses, 101 credits of program courses (field of specialization), and 6 credits of free electives.

General Education30 credits
Learner Person
15 credits
Active Citizen
3 credits
Innovative Co-creator
3 credits
GE Electives
9 credits
Field of Specialization
101 credits
Core Courses29 credits
Major Courses57 credits
Minor Courses
15 credits
Free Electives
6 credits

Student Admitted in 2019

Students are required to complete a total of 137 credits, comprising 30 credits of general education courses, 96 credits of program courses (field of specialization), and 6 credits of free electives.

General Education30 credits
Language and Communication12 credits
Humanities and Social Sciences6 credits
Science and Mathematics9 credits
Learning through Activities3 credits
Field of Specialization
101 credits
Core Courses29 credits
Major Courses57 credits
Minor Courses15 credits
Free Electives6 credits


Student Admitted in Before 2019

Students are required to complete a total of 132 credits, comprising 30 credits of general education courses, 96 credits of program courses (field of specialization), and 6 credits of free electives.

General Education
30 credits
Language and Communication
15 credits
Humanities and Social Sciences
6  credits
Science and Mathematics
6  credits
Activities Base Courses
3  credits
Field of Specialization96  credits
Core Courses
27  credits
Major Courses54  credits
Minor Courses15  credits
Free Electives6  credits