สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)


สำหรับนักศึกษารหัส 63 เป็นต้นไป

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้เรียนรู้
15 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม3 หน่วยกิต
วิชาเลือก
9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
101 หน่วยกิต
วิชาแกน29 หน่วยกิต
วิชาเอก57 หน่วยกิต
วิชาโท
15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต

สำหรับนักศึกษารหัส 62

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
101 หน่วยกิต
วิชาแกน29 หน่วยกิต
วิชาเอก57 หน่วยกิต
วิชาโท15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี6 หน่วยกิต


สำหรับนักศึกษารหัส 61 หรือก่อนหน้า

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
15 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6  หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6  หน่วยกิต
กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
3  หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ96 หน่วยกิต
วิชาแกน
27  หน่วยกิต
วิชาเอก
54  หน่วยกิต
วิชาโท
15  หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี6 หน่วยกิต